Ewa Sowińska EN

12 questions to: Ewa Sowińska Ewa, thank you very much for agreeing to take part in ESG 12on12. Your CV is impressive and the list of roles you have held is enormous. Let’s start with the topics related to your 25+ year career as a statutory auditor, i.e. issues related to the letter G – […]

Ewa Sowińska PL

12 pytań do: Ewy Sowińskiej Ewa, ogromnie Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w ESG 12on12. Twoje CV jest imponujące, a lista pełnionych przez Ciebie funkcji ogromna. Zacznijmy od kwestii związanych z Twoją ponad 25-letnią karierą jako biegłego rewidenta, czyli kwestii powiązanych z literką G – ładem korporacyjnym. Najlepiej zacząć od początku – po […]

Hedwige Nuyens PL

12 pytań do: Hedwige Nuyens, prezeski Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków i przewodniczącej European Women on Boards Hedwige, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wywiadu ESG 12on12! To zaszczyt rozmawiać z Tobą. W ostatnim czasie osiągnęłaś ogromny sukces – pomogłaś wprowadzić w życie dyrektywę Women on Boards. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie UE do ustanowienia kwot na określony […]

Hedwige Nuyens EN

12 questions to: Hedwige Nuyens, CEO of the International Banking Federation and Chair of European Women on Boards Hedwige, thank you very much for accepting the invitation to ESG 12on12 interview! It is an honour to speak to you. Recently, you have achieved an enormous success – you have helped to bring the Women on […]

Piotr Rybicki EN

12 questions to: Piotr Rybicki Piotr, thank you very much for agreeing to take part in ESG 12on12. The season of general meetings is behind us. Many public companies have elected supervisory boards, some supervisory boards have elected management boards. Both these bodies will soon be working in a different reality – on October 13, […]

Piotr Rybicki PL

12 pytań do: Piotr Rybicki Piotrze, bardzo Ci dziękuję, iż zgodziłeś się wziąć udział w ESG 12on12. Mamy za sobą sezon walnych zgromadzeń. Wiele spółek publicznych wybrało rady nadzorcze, część rad nadzorczych wybrała zarządy. I jednym i drugim przyjdzie niedługo pracować w innej rzeczywistości – 13 października 2022 wejdzie w życie mocno dyskutowana nowelizacja kodeksu […]

Michał Wnorowski EN

12 questions to: Michał Wnorowski Michał, thank you very much for accepting the invitation to ESG 12on12! You are a corporate governance practitioner, you have looked at our Polish capital market from the perspective of an institutional investor nominating independent supervisory board members. Over the last years, you have been sitting on supervisory boards as […]

Michał Wnorowski PL

12 pytań do: Michał Wnorowski Michał, bardzo Ci dziękuję, iż przyjąłeś zaproszenie do ESG 12on12! Jesteś praktykiem ładu korporacyjnego, patrzyłeś na nasz polski rynek kapitałowy z perspektywy inwestora instytucjonalnego, nominującego niezależnych członków rad nadzorczych. Teraz od lat zasiadasz w radach nadzorczych jako profesjonalny niezależny członek rad nadzorczych, często też członek komitetów audytu. Także nasza dyskusja […]

Anna Potocka-Domin EN

12 questions to: Anna Potocka-Domin Ania, thank you so much for participating in the ESG 12on12 project! It is a great honour for me. You work for the United National Global Compact Network Poland – let’s explain to our readers what the UN is and what its corporate arm Global Compact is. The United Nations […]

Anna Potocka-Domin PL

12 pytań do: Anna Potocka-Domin Ania, bardzo Ci dziękuję za udział w projekcie ESG 12on12! To dla mnie duży zaszczyt. Pracujesz w United National Global Compact Network Poland – wytłumaczmy naszym czytelnikom czym jest ONZ a czym jego korporacyjne ramię Global Compact. Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała po II wojnie światowej, by utrzymać pokój i bezpieczeństwo […]