Joanna Zakrzewska EN

12 questions to: Joanna Zakrzewska, ACCA, CIA, CFE Joanna, thank you very much for agreeing to participate in 12on12. Let’s start with competence. Co-chairing the 30% Club Poland social campaign, I often hear that positions should be awarded based on competence, not gender. I fully agree. The current situation contradicts this completely. In 2021/22, women […]

Joanna Zakrzewska PL

12 pytań do: Joanna Zakrzewska, ACCA, CIA, CFE Joanna, bardzo Ci dziękuję, iż zgodziłaś się wziąć udział w 12on12. Zacznijmy od Współprowadząc kampanię społeczną 30% Club Poland często słyszę, iż stanowiska powinny być przyznawane ze względu na kompetencje a nie płeć. W pełni się zgadzam. Obecna sytuacja zupełnie temu przeczy. W 2021/22 kobiety stanowiły 58% […]

Zeeshan Naeem PL

12 pytań do: Zeeshan Naeem Zeeshan, bardzo dziękuję za udział w projekcie ESG 12on12. To dla mnie przyjemność, Mileno. Zawsze miło jest prowadzić z Tobą owocne dyskusje. Oboje jesteśmy częścią inicjatywy Chapter Zero Poland. Opowiedz naszym czytelnikom więcej o inicjatywie i dlaczego zdecydowałeś się do niej dołączyć jako Ambasador? Po pierwsze, to dla mnie zaszczyt […]

Zeeshan Naeem EN

12 questions to: Zeeshan Naeem Zeeshan, thank you very much for agreeing to take part in the ESG 12on12 project. It’s my pleasure, Milena. It’s always nice to have fruitful discussions with you. We are both part of the Chapter Zero Poland initiative. Tell our readers more about the initiative and why you decided to join […]

Sylwia Pałgan EN

12 questions to: Sylwia Pałgan Sylwia, sustainable supply chain has no secrets for you – you have been working with this topic for several years. I’m glad to see that with the integration of ESG (environmental, social and governance) elements into decision-making, the topic is gaining traction. So let’s start at the beginning – what […]

Sylwia Pałgan PL

12 pytań do: Sylwia Pałgan Sylwia, zrównoważony łańcuch dostaw nie ma dla Ciebie tajemnic – zajmujesz się tym tematem od kilku lat. Cieszę się, iż wraz z włączaniem elementów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) do podejmowania decyzji, temat zyskuje na znaczeniu. Zacznijmy więc od początku – czym jest tradycyjny łańcuch dostaw? Z jakich elementów […]

Ewa Sowińska EN

12 questions to: Ewa Sowińska Ewa, thank you very much for agreeing to take part in ESG 12on12. Your CV is impressive and the list of roles you have held is enormous. Let’s start with the topics related to your 25+ year career as a statutory auditor, i.e. issues related to the letter G – […]

Ewa Sowińska PL

12 pytań do: Ewy Sowińskiej Ewa, ogromnie Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w ESG 12on12. Twoje CV jest imponujące, a lista pełnionych przez Ciebie funkcji ogromna. Zacznijmy od kwestii związanych z Twoją ponad 25-letnią karierą jako biegłego rewidenta, czyli kwestii powiązanych z literką G – ładem korporacyjnym. Najlepiej zacząć od początku – po […]

Hedwige Nuyens PL

12 pytań do: Hedwige Nuyens, prezeski Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków i przewodniczącej European Women on Boards Hedwige, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wywiadu ESG 12on12! To zaszczyt rozmawiać z Tobą. W ostatnim czasie osiągnęłaś ogromny sukces – pomogłaś wprowadzić w życie dyrektywę Women on Boards. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie UE do ustanowienia kwot na określony […]

Hedwige Nuyens EN

12 questions to: Hedwige Nuyens, CEO of the International Banking Federation and Chair of European Women on Boards Hedwige, thank you very much for accepting the invitation to ESG 12on12 interview! It is an honour to speak to you. Recently, you have achieved an enormous success – you have helped to bring the Women on […]