Piotr Rybicki EN

12 questions to: Piotr Rybicki Piotr, thank you very much for agreeing to take part in ESG 12on12. The season of general meetings is behind us. Many public companies have elected supervisory boards, some supervisory boards have elected management boards. Both these bodies will soon be working in a different reality – on October 13, […]

Piotr Rybicki PL

12 pytań do: Piotr Rybicki Piotrze, bardzo Ci dziękuję, iż zgodziłeś się wziąć udział w ESG 12on12. Mamy za sobą sezon walnych zgromadzeń. Wiele spółek publicznych wybrało rady nadzorcze, część rad nadzorczych wybrała zarządy. I jednym i drugim przyjdzie niedługo pracować w innej rzeczywistości – 13 października 2022 wejdzie w życie mocno dyskutowana nowelizacja kodeksu […]

Michał Wnorowski EN

12 questions to: Michał Wnorowski Michał, thank you very much for accepting the invitation to ESG 12on12! You are a corporate governance practitioner, you have looked at our Polish capital market from the perspective of an institutional investor nominating independent supervisory board members. Over the last years, you have been sitting on supervisory boards as […]

Michał Wnorowski PL

12 pytań do: Michał Wnorowski Michał, bardzo Ci dziękuję, iż przyjąłeś zaproszenie do ESG 12on12! Jesteś praktykiem ładu korporacyjnego, patrzyłeś na nasz polski rynek kapitałowy z perspektywy inwestora instytucjonalnego, nominującego niezależnych członków rad nadzorczych. Teraz od lat zasiadasz w radach nadzorczych jako profesjonalny niezależny członek rad nadzorczych, często też członek komitetów audytu. Także nasza dyskusja […]

Anna Potocka-Domin EN

12 questions to: Anna Potocka-Domin Ania, thank you so much for participating in the ESG 12on12 project! It is a great honour for me. You work for the United National Global Compact Network Poland – let’s explain to our readers what the UN is and what its corporate arm Global Compact is. The United Nations […]

Anna Potocka-Domin PL

12 pytań do: Anna Potocka-Domin Ania, bardzo Ci dziękuję za udział w projekcie ESG 12on12! To dla mnie duży zaszczyt. Pracujesz w United National Global Compact Network Poland – wytłumaczmy naszym czytelnikom czym jest ONZ a czym jego korporacyjne ramię Global Compact. Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała po II wojnie światowej, by utrzymać pokój i bezpieczeństwo […]

Iwona Gębusia EN

12 questions to: Iwona Gębusia, PhD, Habil. Iwona, thank you so much for accepting the invitation to #ESG 12on12. You are a lawyer specialising, among other, in capital markets law. It’s a tough field, you have to understand not only the law but also best practices that make up corporate governance. This is what we […]

Iwona Gębusia PL

12 pytań do: dr hab. Iwona Gębusia Iwona, bardzo Ci dziękuję, iż przyjęłaś zaproszenie do #ESG 12on12. Jesteś prawniczką specjalizującą się w m.in. w prawie rynków kapitałowych. To ciężka dziedzina, z jednej strony trzeba rozumieć nie tylko prawo, ale też zasady dobrych praktyk, które składają się na ład korporacyjny. To o nim dziś porozmawiamy, skupiając […]

Mirella Panek-Owsiańska EN

12 questions to: Mirella Panek-Owsiańska Mirella, thank you very much for accepting the invitation to ESG 12on12! We meet at a very difficult time, when a terrifying war is taking place just across our eastern border, and you are very much involved in helping Ukrainians, the war refugees. This is exactly what I wanted to […]

Mirella Panek-Owsiańska PL

12 pytań do: Mirella Panek Owsiańska Pani Mirello, ogromnie Pani dziękuję za przyjęcie zaproszenia do ESG 12on12! Spotykamy się w bardzo trudnym czasie, kiedy przerażająca wojna toczy się zaraz za naszą wschodnią granicą, a Pani jest ogromnie zaangażowana w pomoc Ukraińcom, uchodźcom wojennym. To właśnie o pomocy i mądrym pomaganiu chciałam z Panią porozmawiać. Zacznijmy […]

Advisory services

We help companies build value for stakeholders by supporting them in decision making and communication of those decisions.

Support in taking decisions that build value for stakeholders.
Organic versus acquisitive growth. Equity versus debt financing.
Corporate strategy and valuation.

Support in relations with shareholders.
Perception studies, Investors’ Days, quarterly presentations.
Dividend and buy-back policies. Creation and valuation of stock option programmes.

Building of financial models and valuation of companies.
Streamlining of the reporting process, creation of controlling and managerial accounting sheets.