Michał Wnorowski EN

12 questions to: Michał Wnorowski Michał, thank you very much for accepting the invitation to ESG 12on12! You are a corporate governance practitioner, you have looked at our Polish capital market from the perspective of an institutional investor nominating independent supervisory board members. Over the last years, you have been sitting on supervisory boards as […]

Michał Wnorowski PL

12 pytań do: Michał Wnorowski Michał, bardzo Ci dziękuję, iż przyjąłeś zaproszenie do ESG 12on12! Jesteś praktykiem ładu korporacyjnego, patrzyłeś na nasz polski rynek kapitałowy z perspektywy inwestora instytucjonalnego, nominującego niezależnych członków rad nadzorczych. Teraz od lat zasiadasz w radach nadzorczych jako profesjonalny niezależny członek rad nadzorczych, często też członek komitetów audytu. Także nasza dyskusja […]

Anna Potocka-Domin EN

12 questions to: Anna Potocka-Domin Ania, thank you so much for participating in the ESG 12on12 project! It is a great honour for me. You work for the United National Global Compact Network Poland – let’s explain to our readers what the UN is and what its corporate arm Global Compact is. The United Nations […]

Anna Potocka-Domin PL

12 pytań do: Anna Potocka-Domin Ania, bardzo Ci dziękuję za udział w projekcie ESG 12on12! To dla mnie duży zaszczyt. Pracujesz w United National Global Compact Network Poland – wytłumaczmy naszym czytelnikom czym jest ONZ a czym jego korporacyjne ramię Global Compact. Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała po II wojnie światowej, by utrzymać pokój i bezpieczeństwo […]

Iwona Gębusia EN

12 questions to: Iwona Gębusia, PhD, Habil. Iwona, thank you so much for accepting the invitation to #ESG 12on12. You are a lawyer specialising, among other, in capital markets law. It’s a tough field, you have to understand not only the law but also best practices that make up corporate governance. This is what we […]

Iwona Gębusia PL

12 pytań do: dr hab. Iwona Gębusia Iwona, bardzo Ci dziękuję, iż przyjęłaś zaproszenie do #ESG 12on12. Jesteś prawniczką specjalizującą się w m.in. w prawie rynków kapitałowych. To ciężka dziedzina, z jednej strony trzeba rozumieć nie tylko prawo, ale też zasady dobrych praktyk, które składają się na ład korporacyjny. To o nim dziś porozmawiamy, skupiając […]

Mirella Panek-Owsiańska EN

12 questions to: Mirella Panek-Owsiańska Mirella, thank you very much for accepting the invitation to ESG 12on12! We meet at a very difficult time, when a terrifying war is taking place just across our eastern border, and you are very much involved in helping Ukrainians, the war refugees. This is exactly what I wanted to […]

Mirella Panek-Owsiańska PL

12 pytań do: Mirella Panek Owsiańska Pani Mirello, ogromnie Pani dziękuję za przyjęcie zaproszenia do ESG 12on12! Spotykamy się w bardzo trudnym czasie, kiedy przerażająca wojna toczy się zaraz za naszą wschodnią granicą, a Pani jest ogromnie zaangażowana w pomoc Ukraińcom, uchodźcom wojennym. To właśnie o pomocy i mądrym pomaganiu chciałam z Panią porozmawiać. Zacznijmy […]

Andrzej Kubacki EN

12 questions to: Andrzej Kubacki, MBA, CFA Andrzej, thank you very much for participating in the ESG 12on12 project! You take investment decisions on a daily basis, you have been working on the capital markets for several years, achieving success as an equity analyst and portfolio manager. Today we will talk about diversity and its […]

Andrzej Kubacki PL

12 pytań do: Andrzej Kubacki, MBA, CFA Andrzej, bardzo Ci dziękuję za udział w projekcie ESG 12on12! Na co dzień zajmujesz się podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, od kilkunastu lat pracujesz na rynku kapitałowym, osiągając sukcesy jako analityk akcji i zarządzający. Porozmawiajmy więc o różnorodności i jej wpływie na podejmowane decyzje. Zacznijmy więc od tego, jak wygląda […]